Zakładanie firmy

Udostępnij na:

Zakładanie firmy. PoczątekJak założyć firmę. Pierwsze kroki

Wybór przedmiotu i formy prawnej

Przedmiot działalności oczywiście musi być legalny i zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)

Formą prawną może być np: Jednoosobowa działalność gospodarcza lub działalność w formie spółki np Spółki Cywilnej, czy Spółki z o.o.

Firmę można zarejestrować korzystając z tzw. „Jednego Okienka” składając wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) osobiście, listem poleconym lub przez internet za pomocą formularza online:   www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis.

We wniosku o wpis należy określić:

 • Nazwę firmy – Musi być różna od istniejących oraz nie może wprowadzać w błąd. Przy spółkach trzeba zaznaczyć – jaka to jest spółka np. „Stefaniak i Bartłomiej” sp.j.;
 • Imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania (zameldowania) – nie musi być to tożsame z miejscem prowadzenia działalności;
 • Imię i nazwisko pełnomocnika (opcjonalnie);
 • Rodzaj działalności – należy określić wg Polskiej Klasyfikacji Działalności przedmiot działalności – możemy skorzystać z wyszukiwarki PKD;
 • Miejsce wykonywania działalności – nie musi być to miejsce zamieszkania przedsiębiorcy;
 • Datę rozpoczęcia działalności – należy wpisać faktyczny moment rozpoczęcia

Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). W momencie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy.

NIPOsoby fizyczne, które rozpoczynają działalność gospodarczą, a nie mają numeru NIP, składają zgłoszenie identyfikacyjne w ramach wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wynika to z art. 28 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.  CEIDG przesyła potrzebne dane, zawarte we wniosku o wpis, do urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę. Powinno to nastąpić nie później niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu.
Wszystkie informacje (UM Katowice) na stronie SEKAP

REGON

Wniosek o REGON można złożyć w okienku urzędu gminy, razem z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, lub samodzielnie (w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)  do oddziału GUS  (Osobiście lub pocztą)

Firmowe konto

Trzeba założyć (obowiązkowo) firmowy rachunek bankowy służący do rozliczeń z US i ZUS oraz klientami.

Pieczątka firmowa

(koszt około 30-50 zł) jest niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego lub wystawianiu dokumentów sprzedaży. Wyrabiając pieczątkę firmową, samodzielnie określa się dane, które się na niej znajdą. Standardowo powinna ona zawierać:

oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy),

dane teleadresowe siedziby firmy,

numer NIP,

numer REGON.

ZUS

Do ZUS przedsiębiorca musi się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Zgłoszenia ubezpieczenia społecznego należy dokonać we właściwym (zgodnie a adresem zamieszkania przedsiębiorcy) Inspektoracie ZUS . Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom:

  • emerytalnemu

  • rentowemu

  • wypadkowemu

  • zdrowotnemu

  • dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy

  • dobrowolne ubezpieczenie – ubezpieczenie chorobowe

Jeśli zatrudniamy pracowników, stajemy się pracodawcą i będzie ciążył na nas obowiązek zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty zawarcia z pracownikiem umowy o pracę.

Formularze składane w ZUS:

§   ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek – osoby fizycznej) – zgłoszenie firmy

§   ZUS ZPA (zgłoszenie płatnika składek – spółki cywilnej)

§   ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) – dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób; dotyczy również wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób, czy nie

§   ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) – dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskać w oddziale ZUS.

Potrzebne dokumenty:

 1. dowód osobisty

 2. zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji (numer oraz organ prowadzący rejestr przedsiębiorców)

 3. numer NIP (kserokopię, oryginał dokumentu do wglądu)

 4. numer REGON (kserokopię, oryginał dokumentu do wglądu)

 5. numer rachunku bankowego firmy

 6. w przypadku zatrudniania pracowników – dane osobowe pracowników, obejmujące numery PESEL i NIP

Biuro rachunkowe które zajmie się księgowością (i sprawami pracowniczymi) Koszt zlecenia obsługi księgowej w biurze rachunkowym jest zazwyczaj niższy niż koszt zatrudnienia pracownika o odpowiednich kwalifikacjach. Zaoszczędzimy też sobie zbędnego stresu i czasu który trzeba by spędzić na aktualizowaniu swoich wiadomości z zakresu rachunkowości czy prawa pracy.

 

Tags: , , , , ,

(comments disabled)